fb-tracker นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของ JAWLINER

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของ JAWLINER

DE:

ฉันได้เรียนรู้ว่ามันเป็นไปได้ที่จะให้ผลทางการตลาดกับ บริษัท JAWLINER ของบุคคลของฉันเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ JAWLINER โดยมีค่าธรรมเนียมคงที่ ฉันยอมรับว่ารูปภาพเหล่านี้อาจใช้เพื่อการตลาดเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ JAWLINER บนแพลตฟอร์มสิ่งพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะมีการเพิกถอนและอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการตลาด ฉันได้รับการแนะนำว่ารูปภาพผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถลบได้อย่างสมบูรณ์จากแพลตฟอร์ม ความยินยอมนี้ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อรวมถึงชื่อที่อยู่ในการจัดส่งและวันเดือนปีเกิด

EN:

ฉันได้รับแจ้งว่าเป็นไปได้ที่จะให้ภาพ บริษัท ผลการตลาดของ JAWLINER กับคนของฉันเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ JAWLINER โดยมีค่าธรรมเนียมคงที่ ฉันยอมรับว่ารูปภาพเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อการตลาดเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ JAWLINER ในทุกแพลตฟอร์มสิ่งพิมพ์และอาจมีการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์นี้ภายในขอบเขตของการตลาดจนกระทั่งถูกเพิกถอน ฉันได้รับแจ้งว่ารูปภาพผลิตภัณฑ์อาจไม่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์ ความยินยอมนี้ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาขายรวมถึงชื่อที่อยู่ในการจัดส่งและวันเดือนปีเกิด

x

x